Raport de activitate 2012

FIŞA INDIVIDUALĂ PRIVIND ACTIVITATEA EUROPARLAMENTARULUI PE ANUL 2012

Numele şi prenumele: BODU SEBASTIAN
Membru: Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI)
Funcția: Vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Juridice (JURI)
Membru supleant: Comisia pentru Libertati Civile, Justiție si Afaceri Interne (LIBE)
Membru: Delegația pentru relațiile cu Canada
Membru supleant: Delegația pentru relațiile cu tarile din Asia de Sud

I. ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ

1. Raportor al Parlamentului European

Nr. Titlul raportului Tipul de raport: cu caracter legislativ (L) /fără caracter legislativ (FL) Stadiul raportului:
●în curs de elaborare (E)
●în dezbatere în comisie (C)
●votat în comisie(V)
●adoptat în Parlament (A)
1.1 În anul 2012
1.1.1 Cadrul de guvernanță corporativa pentru întreprinderile europene INI (FL) adoptat in Parlament (A)

2. Raportor de opinie al Comisiei parlamentare
Comisia: Afaceri Juridice (JURI)

Nr. Titlul raportului Tipul de raport: cu caracter legislativ (L) /fără caracter legislativ (FL) Stadiul raportului
● în curs de elaborare (E)
●în dezbatere in comisie (D)
● votat în comisie (V)
●adoptat în Parlament (A)
2.1. În anul 2012
2.1.1 Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit
codecizie
(L) adoptat in Parlament (A)
2.2 În perioada 2009-2011
2.2.1 Modificarea Directivei 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori. codecizie
(L) adoptat in Parlament (A)
2.2.2 Modificarea Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar. codecizie
(L) adoptat in Parlament (A)
2.2.3 Gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar. INI (FL) adoptat in Parlament (A)
2.2.4 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
codecizie
(L) adoptat in Parlament (A)

3. Raportor al grupului politic PPE (shadow rapporteur)

Nr. Titlul raportului Tipul de raport: cu caracter legislativ (L) /fără caracter legislativ (FL) Stadiul raportului:
● în dezbatere în grupul politic şi în comisie (C)
●în dezbatere in Parlament (P)
●adoptat în Parlament (A)
3.1. În anul 2012
3.1.1 Raport ref.la Statutul societatii cooperative europene in legatura cu participarea lucratorilor. fara caracter
legislativ (FL) adoptat in Parlament (A)
3.1.2 Raport al Comisiei privind Subsidiaritatea si Proportionalitatea
(al 18-lea raport pe o mai buna legiferare, cuprinzand anul 2010)
fara caracter
legislativ (FL) adoptat in Parlament (A)
3.1.3 Propunere de
Directiva a PE si a Consiliului
de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al
conturilor consolidate caracter.legislativ
(L) in dezbatere in comisie (C)
3.1.4 Propunere de
Regulament al PE si al Consiliului
privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public caracter.legislativ
(L) in dezbatere in comisie (C)
3.1.5 Propunere de regulament al PE si Consiliului privind tranzactiile pe baza informatiilor confidentiale si manipularea pietii (abuzul de piata)
caracter legislativ (L) adoptat in comisie, in dezbatere in grupul politic (C)
3.1.6 Propunere de directiva a PE si a Consiliului privind pedepsele penale tranzactiile pe baza informatiilor confidentiale si manipularea pietii caracter legislativ (L) adoptat in comisie, in dezbatere in grupul politic (C)
3.1.7 Agentiile de rating a creditelor caracter.legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.1.8 Propunere de
Regulament al Parlamentului European si al Consiliului
privind fondurile europene cu capital de risc caracter legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.1.9 Propunere de
Regulament al Parlamentului European si al Consiliului
privind fondurile europene de antreprenoriat social caracter legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.1.10 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și depozitarii centrali de instrumente financiare (Central Securities Depositories – CSD) și de modificare a Directivei 98/26/CE
caracter legislativ (L) in dezbatere in comisie (C)
3.1.11 Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu
privind modalitățile concrete de intensificare a luptei împotriva fraudei și evaziunii
fiscale, inclusiv în ceea ce privește țările terțe fara caracter legislativ (FL) in dezbatere in comisie (C)
3.1.312 Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții și de modificare a Directivelor Consiliului 77/91/CEE, 82/891/CE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE și 2011/35/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010
caracter legislativ (L) in dezbatere in comisie (C)
3.1.13 Propunere de
Regulament al Parlamentului European si al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene
de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește interacțiunea sa cu
Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii
Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a
instituțiilor de credit caracter legislativ (L) in dezbatere in comisie (C)
3.1.14 Propunere de
Regulament al Consiliului
de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte
politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit caracter legislativ (L) in dezbatere in comisie (C)
3.2 În perioada 2009-2011
3.2.1 Propunere de regulament a Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale şi registrele centrale de tranzacții caracter legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.2.2 Raport referitor la cel de-al 27-lea raport anual privind monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene (2009) fara caracter legislativ (FL) adoptat in Parlament (A)
3.2.3 Raport privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
caracter legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.2.4 Politica de Audit: lectiile crizei
fara caracter legislativ (FL) adoptat in Parlament (A)
3.2.5 Sistemele de garantare a depozitelor (reformare)
caracter legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.2.6 Sistemele de garantare a asigurarilor INI (FL) adoptat in Parlament (A)
3.2.7 Sistemul comun al Taxei pe Valoarea Adaugata in privinta normelor privind facturarea (modificarea Directivei 112/2006/CE) caracter
legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.2.8 Masurile provizorii de inghetare si dezvaluire a activelor debitorilor in cazurile transfontaliere caracter
legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.2.9 Guvernanța corporativă în instituțiile financiare fara caracter
legislativ (FL) adoptat in Parlament (A)

4. Intervenţii (orale) în şedinţele plenare ale Parlamentului European

Nr. Raportul/problema aflat/ă în dezbatere sau ridicată în PE Tema intervenţiei Data
4.1 În anul 2012
4.1.1 Al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (dezbatere) 13.09.2012
4.1.2 Regim de călătorii fără viză în Canada pentru toţi cetăţenii UE şi acordul economic și comercial cuprinzător dintre UE şi Canada (dezbatere) 21.05.2012
4.1.3 Un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene (A7-0051/2012 – Sebastian Valentin Bodu) (vot) 29.03.2012
4.1.4 Un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene (dezbatere) 28.03.2012
4.1.5 Un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene (dezbatere) (2) 28.03.2012
4.2 În perioada 2009-2011
4.2.1 Raport de opinie din partea Comisiei JURI Supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar (1) 4.07.2011
4.2.2 Raport de opinie din partea Comisiei JURI Supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar (2) 4.07.2011
4.2.3 Raport de opinie din partea Comisiei JURI Sistemele de compensare pentru investitori (dezbatere) 4.07.2011
4.2.4 Raportor pentru aviz al Comisiei JURI Agențiile de rating de credit (dezbatere) 14.12.2010
4.2.5 Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (prezentare succintă) 6.09.2010
4.2.6 Raportor pentru aviz Comisia pentru afaceri juridice Gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar (dezbatere) 6.07.2010

5. Intervenţii scrise în şedinţele plenare ale Parlamentului European

286 de interventii

6. Propuneri de rezoluţii sau de declaraţii scrise ale Parlamentului European care necesită semnăturile majorităţii membrilor PE pentru a fi considerate adoptate

Nr. Tema propunerii de rezoluţie sau a declaraţiei scrise Data depunerii Stadiul: adoptată (A) /respinsă (R) /în curs de strângere de semnături (S)
6.1. În anul 2012
6.1.1 Propunere de Rezolutie
depusă pe baza declaratiilor Consiliului si Comisiei
(în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)
referitoare la site-urile de internet discriminatorii si reactiile guvernelor 12.03.2012 R
6.1.2 Propunere de Rezolutie
depusă în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură
referitoare la elaborarea unei strategii privind cooperarea dintre Statele Membre
ale Uniunii Europene pentru prevenirea si combaterea incendiilor de pădure 04.09.2012 R
6.2 În perioada 2009-2011
6.2.1 Propunere de Rezoluție (conf. art. 120 din Regulam. PE) referitoare la coperta pașapoartelor simple (turistice) emise de Statele Membre cetățenilor lor 13.01.2011 R
6.2.2 Propunere de Rezolutie referitoare la instituirea unui sistem vizual de raportare a consumului de combustibil al automobilelor (conf.art. 120 Reg.PE)
23.02.2010 R
6.2.3 Propunere de Rezolutie referitoare la instituirea unui cadru comun de reglementare a tratamentului împotriva infertilităţii (conf.art.120 Reg.PE)
14.04.2010 R

6.2.4 Propunere de Rezolutie referitoare la înfiinţarea unei Agenţii Europene Vamale (conf.art.120 Reg.PE)
15.09.2010 R
6.2.5 Propunere de Rezolutie referitoare la înlocuirea termenului de „rom”
(conf.art.120 Reg.PE)
28.09.2010 R

7. Întrebări adresate Consiliului sau Comisiei

Nr. Problema abordată Data
7.1. În anul 2012
7.1.1 Abordarea uniformă a normelor privind guvernanța corporativă 18.07.2012
7.1.2 Călătoria fără viză în Canada pentru toți cetățenii UE și Acordul economic și comercial cuprinzător UE – Canada 21.03.2012
7.1.3 Incălcarea de către Olanda a articolului 18 alineatul (1) din TFUE 13.03.2012
7.2 În perioada 2009-2011
7.2.1 Uleiuri menajere uzate 5.10.2011
7.2.2 Standardizarea sistemelor de conectare la rețelele electrice la nivel UE 5.10.2011
7.2.3 Orientări în privința ajutoarelor de stat pentru industriile energofage 21.06.2011
7.2.4 Permisele de liberă trecere 03.03.2011
7.2.5 Obligativitatea vizelor pentru Canada pentru cetăţenii cehi, români şi bulgari 09.02.2011
7.2.6 Infiinţarea unei Agenţii Europene Vamale 29.10.2010
7.2.7 Situaţia actuală creată de ţigani în Franţa şi aderarea României la spaţiul Schengen 16.09.2010
7.2.8 Eventuala clauză de reciprocitate în Acordul de liber-schimb dintre UE şi China 29.03.2010
7.2.9 Taxarea cererilor de soluţionare a litigiilor depuse la Curtea de Justiţie Europeană 18.03.2010
7.2.10 Crearea unei instanțe specializate în domeniul patentelor 12.03.2010
7.2.11 Crearea unei instanțe specializate în domeniul proprietății intelectuale 3.03.2010

8. Participarea în delegaţiile permanente pentru relaţiile cu Parlamentele din ţări terţe și alte delegaţii ale Parlamentului European

Nr. Numele ţării Sedinţa Data
8.1 În anul 2012
8.1.1. Londra, Marea Britanie ” Capitalism in Crisis: priorities for recovery and reform” 20 – 21 martie
speaker
8.1.1 Bucuresti Study Days & Congres EPP 17 -18 oct
8.1.2 Canada A 35-a intalnire interparlamentara UE-Canada (Ottawa si St. John’s) 28 oct – 1 nov.
speaker
8.1.3 Malta Study Days – EPP Group 15 – 16 nov
8.2 În anul 2011
8.2.1 Italia – Palermo Study Days -EPP Group 4-6 mai 2011
8.2.2 Germania – Düsseldorf Delegatie a JURI 24-25 mai 2011
8.3 În perioada 2009-2010
8.3.1 SUA – Washington Intalnire Dl.N.Sheets -director Divizie pt.Finante Internationale la Federal Reserve (Banca Centrala a SUA) 13 august 2009
8.3.2 Suedia -Stockholm Vizita membrilor JURI la Ministerul Justitiei din Stockholm sept.2009
speaker
8.3.3. Mozambique Delegatia PE pt.alegeri 26-30 sept.2009
8.3.4 Austria – Viena Summer University 15-17 octombrie 2009
8.3.5 Rep.Moldova 7-8 nov. 2009
speaker
8.3.6 Germania – Bonn Study Days – EPP Group 8-10 decembrie 2009
8.3.7 Luxemburg Vizita membrilor JURI la Curtea Europeana de Justitie 23 feb. 2010
speaker
8.3.8 Spania – Madrid Vizita membrilor JURI la Ministerul de Justitie din Madrid
4-5 martie 2010
sef al delegatiei
speaker

8.3.9 Olanda – Haga Vizita membrilor JURI la Tribunalul Penal International pentru fosta Yugoslavie 02 iunie2010
speaker
8.3.10 Portugalia – Madeira Study Days – EPP Group 13-15 oct.2010
8.3.11 Canada A 33-a intalnire interparlamentara Canada – EU (Alberta si Ontario) 31.11 – 05.12.2010
speaker

II. ACTIVITĂŢI SPECIALE ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

1. Grupuri de vizitatori din România la Parlamentul European

Nr. Grupuri Provenienta (primari, elevi, studenti, membri de partid etc.) Nr. de vizitatori
1.1. În anul 2012:
1.1.1 Grup de vizitatori –
10 octombrie Membri de partid 24
1.1.2 Grup de vizitatori –
26 septembrie Membri de partid 26
1.1.3 Grup de vizitatori –
25 aprilie Membri de partid 23
1.1.4 Grup de vizitatori –
28 martie Membri de partid 15
1.1.5 Grup de vizitatori –
29 februarie Membri de partid 22
1.2 În perioada 2009-2011:
1.2.1 Grup vizitatori de la București sector 3 – februarie 2011 Membri de partid 30
1.2.2 Grup de vizitatori – mai 2011 Membri de partid și studenți 20
1.2.3 Grup de vizitatori – iunie 2011 Membri de partid 27
1.2.4 Grup de vizitatori -29 iunie) Profesori și studenți 26
1.2.5 Grup de vizitatori – 9 noiembrie 2011 Elevi de liceu si profesori 17
1.2.6 Grup vizitatori – Bucuresti sector 3 si Focsani (2010) Membri de partid 22
1.2.7 Grup vizitatori de la Bucuresti (2010) Membri de partid 21
1.2.8 Grup vizitatori – Miercurea Ciuc (2010) Membri de partid 25
1.2.9 Grup vizitatori IBR – 2010 Cursanti studii master 32
1.2.10 Grup vizitatori de la Bucuresti – 2009 Membri de partid 37

2. Alte activităţi speciale desfasurate in PE pe care europarlamentarul doreste sa le mentioneze (dezbateri, evenimente, etc):

2.1 În anul 2012:

• 19 septembrie – speaker in cadrul conferintei pe tema „Corporate governance” organizat de Kangaroo Group la P.E.
• 25 septembrie – speaker in cadrul conferintei: „The Future of Audit: towards more transparency, quality and independence” organizat de Association of Chartered Certified Accountants, Brussels (ACCA)
• 13 noiembrie – speaker in cadrul conferintei: „Financial Future event on Audit and Corporate Governance” organizat de BusinessEurope, EuropeanIssuers,
Deutsches Aktieninstitut, ecoDa, the UK Financial Reporting Council and FEE in P.E.
• 05 decembrie – speaker in cadrul dezbaterii cu Comisarul Viviane Reding pe tema: “Women on boards: What is the right approach for Europe?” , Brussel

2.2 În perioada 2009-2011:

Nr. Tema Locatia Data
1. Masa rotunda cu tema: „Impactul politicilor europene asupra mediului de afaceri din Romania” cu parteneriatul „The Money Channel” Bucuresti 14 martie 2011
2. Dezbatere”Eurodialog cu studenţii tema: „Actul privind Piaţa Unică” Centrul Infoeuropa Bucuresti 21octombrie 2011
3. Co-organizator dezbatere cu tema: „Corporate Governance Framework” – in colaborare cu Financial Reporting Council UK si Ashley Fox – MEP Parlamentul European 8 noiembrie 2011
4. Dezbatere „Eurodialog cu studentii” cu participarea mai multor europarlamentari Centrul Infoeuropa – Bucuresti 9 octombrie 2009
5. Dezbatere „Eurodialog cu studentii” tema : “Măsuri propuse la nivel comunitar în vederea depăşirii crizei economice şi financiare” Centrul
Infoeuropa
Bucuresti 26 martie 2010
6. Co-organizator lansare de carte si recital grup ” Amadeus” Parlamentul European 7 aprilie 2010
7. Conferinta „Managementul riscului in societate”” organizata in colaborare cu Centrul European de Relatii Internationale si Studii Strategice Parlamentul European 9 octombrie 2010

Reclame

0 Responses to “Raport de activitate 2012”  1. Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s
aprilie 2013
L M M J V S D
« feb.   iun. »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 112,512 hits
Reclame

%d blogeri au apreciat asta: