Arhivă pentru aprilie 2013

Raport de activitate 2012

FIŞA INDIVIDUALĂ PRIVIND ACTIVITATEA EUROPARLAMENTARULUI PE ANUL 2012

Numele şi prenumele: BODU SEBASTIAN
Membru: Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI)
Funcția: Vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Juridice (JURI)
Membru supleant: Comisia pentru Libertati Civile, Justiție si Afaceri Interne (LIBE)
Membru: Delegația pentru relațiile cu Canada
Membru supleant: Delegația pentru relațiile cu tarile din Asia de Sud

I. ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ

1. Raportor al Parlamentului European

Nr. Titlul raportului Tipul de raport: cu caracter legislativ (L) /fără caracter legislativ (FL) Stadiul raportului:
●în curs de elaborare (E)
●în dezbatere în comisie (C)
●votat în comisie(V)
●adoptat în Parlament (A)
1.1 În anul 2012
1.1.1 Cadrul de guvernanță corporativa pentru întreprinderile europene INI (FL) adoptat in Parlament (A)

2. Raportor de opinie al Comisiei parlamentare
Comisia: Afaceri Juridice (JURI)

Nr. Titlul raportului Tipul de raport: cu caracter legislativ (L) /fără caracter legislativ (FL) Stadiul raportului
● în curs de elaborare (E)
●în dezbatere in comisie (D)
● votat în comisie (V)
●adoptat în Parlament (A)
2.1. În anul 2012
2.1.1 Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit
codecizie
(L) adoptat in Parlament (A)
2.2 În perioada 2009-2011
2.2.1 Modificarea Directivei 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori. codecizie
(L) adoptat in Parlament (A)
2.2.2 Modificarea Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar. codecizie
(L) adoptat in Parlament (A)
2.2.3 Gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar. INI (FL) adoptat in Parlament (A)
2.2.4 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
codecizie
(L) adoptat in Parlament (A)

3. Raportor al grupului politic PPE (shadow rapporteur)

Nr. Titlul raportului Tipul de raport: cu caracter legislativ (L) /fără caracter legislativ (FL) Stadiul raportului:
● în dezbatere în grupul politic şi în comisie (C)
●în dezbatere in Parlament (P)
●adoptat în Parlament (A)
3.1. În anul 2012
3.1.1 Raport ref.la Statutul societatii cooperative europene in legatura cu participarea lucratorilor. fara caracter
legislativ (FL) adoptat in Parlament (A)
3.1.2 Raport al Comisiei privind Subsidiaritatea si Proportionalitatea
(al 18-lea raport pe o mai buna legiferare, cuprinzand anul 2010)
fara caracter
legislativ (FL) adoptat in Parlament (A)
3.1.3 Propunere de
Directiva a PE si a Consiliului
de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al
conturilor consolidate caracter.legislativ
(L) in dezbatere in comisie (C)
3.1.4 Propunere de
Regulament al PE si al Consiliului
privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public caracter.legislativ
(L) in dezbatere in comisie (C)
3.1.5 Propunere de regulament al PE si Consiliului privind tranzactiile pe baza informatiilor confidentiale si manipularea pietii (abuzul de piata)
caracter legislativ (L) adoptat in comisie, in dezbatere in grupul politic (C)
3.1.6 Propunere de directiva a PE si a Consiliului privind pedepsele penale tranzactiile pe baza informatiilor confidentiale si manipularea pietii caracter legislativ (L) adoptat in comisie, in dezbatere in grupul politic (C)
3.1.7 Agentiile de rating a creditelor caracter.legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.1.8 Propunere de
Regulament al Parlamentului European si al Consiliului
privind fondurile europene cu capital de risc caracter legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.1.9 Propunere de
Regulament al Parlamentului European si al Consiliului
privind fondurile europene de antreprenoriat social caracter legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.1.10 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și depozitarii centrali de instrumente financiare (Central Securities Depositories – CSD) și de modificare a Directivei 98/26/CE
caracter legislativ (L) in dezbatere in comisie (C)
3.1.11 Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu
privind modalitățile concrete de intensificare a luptei împotriva fraudei și evaziunii
fiscale, inclusiv în ceea ce privește țările terțe fara caracter legislativ (FL) in dezbatere in comisie (C)
3.1.312 Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții și de modificare a Directivelor Consiliului 77/91/CEE, 82/891/CE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE și 2011/35/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010
caracter legislativ (L) in dezbatere in comisie (C)
3.1.13 Propunere de
Regulament al Parlamentului European si al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene
de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește interacțiunea sa cu
Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii
Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a
instituțiilor de credit caracter legislativ (L) in dezbatere in comisie (C)
3.1.14 Propunere de
Regulament al Consiliului
de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte
politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit caracter legislativ (L) in dezbatere in comisie (C)
3.2 În perioada 2009-2011
3.2.1 Propunere de regulament a Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale şi registrele centrale de tranzacții caracter legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.2.2 Raport referitor la cel de-al 27-lea raport anual privind monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene (2009) fara caracter legislativ (FL) adoptat in Parlament (A)
3.2.3 Raport privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
caracter legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.2.4 Politica de Audit: lectiile crizei
fara caracter legislativ (FL) adoptat in Parlament (A)
3.2.5 Sistemele de garantare a depozitelor (reformare)
caracter legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.2.6 Sistemele de garantare a asigurarilor INI (FL) adoptat in Parlament (A)
3.2.7 Sistemul comun al Taxei pe Valoarea Adaugata in privinta normelor privind facturarea (modificarea Directivei 112/2006/CE) caracter
legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.2.8 Masurile provizorii de inghetare si dezvaluire a activelor debitorilor in cazurile transfontaliere caracter
legislativ (L) adoptat in Parlament (A)
3.2.9 Guvernanța corporativă în instituțiile financiare fara caracter
legislativ (FL) adoptat in Parlament (A)

4. Intervenţii (orale) în şedinţele plenare ale Parlamentului European

Nr. Raportul/problema aflat/ă în dezbatere sau ridicată în PE Tema intervenţiei Data
4.1 În anul 2012
4.1.1 Al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (dezbatere) 13.09.2012
4.1.2 Regim de călătorii fără viză în Canada pentru toţi cetăţenii UE şi acordul economic și comercial cuprinzător dintre UE şi Canada (dezbatere) 21.05.2012
4.1.3 Un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene (A7-0051/2012 – Sebastian Valentin Bodu) (vot) 29.03.2012
4.1.4 Un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene (dezbatere) 28.03.2012
4.1.5 Un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene (dezbatere) (2) 28.03.2012
4.2 În perioada 2009-2011
4.2.1 Raport de opinie din partea Comisiei JURI Supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar (1) 4.07.2011
4.2.2 Raport de opinie din partea Comisiei JURI Supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar (2) 4.07.2011
4.2.3 Raport de opinie din partea Comisiei JURI Sistemele de compensare pentru investitori (dezbatere) 4.07.2011
4.2.4 Raportor pentru aviz al Comisiei JURI Agențiile de rating de credit (dezbatere) 14.12.2010
4.2.5 Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (prezentare succintă) 6.09.2010
4.2.6 Raportor pentru aviz Comisia pentru afaceri juridice Gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar (dezbatere) 6.07.2010

5. Intervenţii scrise în şedinţele plenare ale Parlamentului European

286 de interventii

6. Propuneri de rezoluţii sau de declaraţii scrise ale Parlamentului European care necesită semnăturile majorităţii membrilor PE pentru a fi considerate adoptate

Nr. Tema propunerii de rezoluţie sau a declaraţiei scrise Data depunerii Stadiul: adoptată (A) /respinsă (R) /în curs de strângere de semnături (S)
6.1. În anul 2012
6.1.1 Propunere de Rezolutie
depusă pe baza declaratiilor Consiliului si Comisiei
(în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)
referitoare la site-urile de internet discriminatorii si reactiile guvernelor 12.03.2012 R
6.1.2 Propunere de Rezolutie
depusă în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură
referitoare la elaborarea unei strategii privind cooperarea dintre Statele Membre
ale Uniunii Europene pentru prevenirea si combaterea incendiilor de pădure 04.09.2012 R
6.2 În perioada 2009-2011
6.2.1 Propunere de Rezoluție (conf. art. 120 din Regulam. PE) referitoare la coperta pașapoartelor simple (turistice) emise de Statele Membre cetățenilor lor 13.01.2011 R
6.2.2 Propunere de Rezolutie referitoare la instituirea unui sistem vizual de raportare a consumului de combustibil al automobilelor (conf.art. 120 Reg.PE)
23.02.2010 R
6.2.3 Propunere de Rezolutie referitoare la instituirea unui cadru comun de reglementare a tratamentului împotriva infertilităţii (conf.art.120 Reg.PE)
14.04.2010 R

6.2.4 Propunere de Rezolutie referitoare la înfiinţarea unei Agenţii Europene Vamale (conf.art.120 Reg.PE)
15.09.2010 R
6.2.5 Propunere de Rezolutie referitoare la înlocuirea termenului de „rom”
(conf.art.120 Reg.PE)
28.09.2010 R

7. Întrebări adresate Consiliului sau Comisiei

Nr. Problema abordată Data
7.1. În anul 2012
7.1.1 Abordarea uniformă a normelor privind guvernanța corporativă 18.07.2012
7.1.2 Călătoria fără viză în Canada pentru toți cetățenii UE și Acordul economic și comercial cuprinzător UE – Canada 21.03.2012
7.1.3 Incălcarea de către Olanda a articolului 18 alineatul (1) din TFUE 13.03.2012
7.2 În perioada 2009-2011
7.2.1 Uleiuri menajere uzate 5.10.2011
7.2.2 Standardizarea sistemelor de conectare la rețelele electrice la nivel UE 5.10.2011
7.2.3 Orientări în privința ajutoarelor de stat pentru industriile energofage 21.06.2011
7.2.4 Permisele de liberă trecere 03.03.2011
7.2.5 Obligativitatea vizelor pentru Canada pentru cetăţenii cehi, români şi bulgari 09.02.2011
7.2.6 Infiinţarea unei Agenţii Europene Vamale 29.10.2010
7.2.7 Situaţia actuală creată de ţigani în Franţa şi aderarea României la spaţiul Schengen 16.09.2010
7.2.8 Eventuala clauză de reciprocitate în Acordul de liber-schimb dintre UE şi China 29.03.2010
7.2.9 Taxarea cererilor de soluţionare a litigiilor depuse la Curtea de Justiţie Europeană 18.03.2010
7.2.10 Crearea unei instanțe specializate în domeniul patentelor 12.03.2010
7.2.11 Crearea unei instanțe specializate în domeniul proprietății intelectuale 3.03.2010

8. Participarea în delegaţiile permanente pentru relaţiile cu Parlamentele din ţări terţe și alte delegaţii ale Parlamentului European

Nr. Numele ţării Sedinţa Data
8.1 În anul 2012
8.1.1. Londra, Marea Britanie ” Capitalism in Crisis: priorities for recovery and reform” 20 – 21 martie
speaker
8.1.1 Bucuresti Study Days & Congres EPP 17 -18 oct
8.1.2 Canada A 35-a intalnire interparlamentara UE-Canada (Ottawa si St. John’s) 28 oct – 1 nov.
speaker
8.1.3 Malta Study Days – EPP Group 15 – 16 nov
8.2 În anul 2011
8.2.1 Italia – Palermo Study Days -EPP Group 4-6 mai 2011
8.2.2 Germania – Düsseldorf Delegatie a JURI 24-25 mai 2011
8.3 În perioada 2009-2010
8.3.1 SUA – Washington Intalnire Dl.N.Sheets -director Divizie pt.Finante Internationale la Federal Reserve (Banca Centrala a SUA) 13 august 2009
8.3.2 Suedia -Stockholm Vizita membrilor JURI la Ministerul Justitiei din Stockholm sept.2009
speaker
8.3.3. Mozambique Delegatia PE pt.alegeri 26-30 sept.2009
8.3.4 Austria – Viena Summer University 15-17 octombrie 2009
8.3.5 Rep.Moldova 7-8 nov. 2009
speaker
8.3.6 Germania – Bonn Study Days – EPP Group 8-10 decembrie 2009
8.3.7 Luxemburg Vizita membrilor JURI la Curtea Europeana de Justitie 23 feb. 2010
speaker
8.3.8 Spania – Madrid Vizita membrilor JURI la Ministerul de Justitie din Madrid
4-5 martie 2010
sef al delegatiei
speaker

8.3.9 Olanda – Haga Vizita membrilor JURI la Tribunalul Penal International pentru fosta Yugoslavie 02 iunie2010
speaker
8.3.10 Portugalia – Madeira Study Days – EPP Group 13-15 oct.2010
8.3.11 Canada A 33-a intalnire interparlamentara Canada – EU (Alberta si Ontario) 31.11 – 05.12.2010
speaker

II. ACTIVITĂŢI SPECIALE ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

1. Grupuri de vizitatori din România la Parlamentul European

Nr. Grupuri Provenienta (primari, elevi, studenti, membri de partid etc.) Nr. de vizitatori
1.1. În anul 2012:
1.1.1 Grup de vizitatori –
10 octombrie Membri de partid 24
1.1.2 Grup de vizitatori –
26 septembrie Membri de partid 26
1.1.3 Grup de vizitatori –
25 aprilie Membri de partid 23
1.1.4 Grup de vizitatori –
28 martie Membri de partid 15
1.1.5 Grup de vizitatori –
29 februarie Membri de partid 22
1.2 În perioada 2009-2011:
1.2.1 Grup vizitatori de la București sector 3 – februarie 2011 Membri de partid 30
1.2.2 Grup de vizitatori – mai 2011 Membri de partid și studenți 20
1.2.3 Grup de vizitatori – iunie 2011 Membri de partid 27
1.2.4 Grup de vizitatori -29 iunie) Profesori și studenți 26
1.2.5 Grup de vizitatori – 9 noiembrie 2011 Elevi de liceu si profesori 17
1.2.6 Grup vizitatori – Bucuresti sector 3 si Focsani (2010) Membri de partid 22
1.2.7 Grup vizitatori de la Bucuresti (2010) Membri de partid 21
1.2.8 Grup vizitatori – Miercurea Ciuc (2010) Membri de partid 25
1.2.9 Grup vizitatori IBR – 2010 Cursanti studii master 32
1.2.10 Grup vizitatori de la Bucuresti – 2009 Membri de partid 37

2. Alte activităţi speciale desfasurate in PE pe care europarlamentarul doreste sa le mentioneze (dezbateri, evenimente, etc):

2.1 În anul 2012:

• 19 septembrie – speaker in cadrul conferintei pe tema „Corporate governance” organizat de Kangaroo Group la P.E.
• 25 septembrie – speaker in cadrul conferintei: „The Future of Audit: towards more transparency, quality and independence” organizat de Association of Chartered Certified Accountants, Brussels (ACCA)
• 13 noiembrie – speaker in cadrul conferintei: „Financial Future event on Audit and Corporate Governance” organizat de BusinessEurope, EuropeanIssuers,
Deutsches Aktieninstitut, ecoDa, the UK Financial Reporting Council and FEE in P.E.
• 05 decembrie – speaker in cadrul dezbaterii cu Comisarul Viviane Reding pe tema: “Women on boards: What is the right approach for Europe?” , Brussel

2.2 În perioada 2009-2011:

Nr. Tema Locatia Data
1. Masa rotunda cu tema: „Impactul politicilor europene asupra mediului de afaceri din Romania” cu parteneriatul „The Money Channel” Bucuresti 14 martie 2011
2. Dezbatere”Eurodialog cu studenţii tema: „Actul privind Piaţa Unică” Centrul Infoeuropa Bucuresti 21octombrie 2011
3. Co-organizator dezbatere cu tema: „Corporate Governance Framework” – in colaborare cu Financial Reporting Council UK si Ashley Fox – MEP Parlamentul European 8 noiembrie 2011
4. Dezbatere „Eurodialog cu studentii” cu participarea mai multor europarlamentari Centrul Infoeuropa – Bucuresti 9 octombrie 2009
5. Dezbatere „Eurodialog cu studentii” tema : “Măsuri propuse la nivel comunitar în vederea depăşirii crizei economice şi financiare” Centrul
Infoeuropa
Bucuresti 26 martie 2010
6. Co-organizator lansare de carte si recital grup ” Amadeus” Parlamentul European 7 aprilie 2010
7. Conferinta „Managementul riscului in societate”” organizata in colaborare cu Centrul European de Relatii Internationale si Studii Strategice Parlamentul European 9 octombrie 2010

Scrisoare deschisa catre V. Ponta. Gresita transpunere a Directivei prvind discriminarea.

Domnule Prim-Ministru,

In data de 16 martie a.c., Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a initiat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor faptelor de discriminare. Printre alte modificari, conform art. 10 litera c), „refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinţă” constituie contraventie (daca fapta nu constituie infractiune), atunci cand se face in mod discriminatoriu fata de o persoana de o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, varsta, sex sau orientare sexuala.

In nota de fundamentare a proiectului de ordonanta se aduce, ca argument principal, depăşirea datei limită pentru transpunerea corectă şi completă în legislaţia naţională din România a Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică.

Domnule Prim-Ministru,

Textul articolului 10, mai sus amintit, se refera (si) la vanzarea sau inchirierea unui bun (deosebirea dintre textul propus spre amendare si textul actual fiind o exceptie de la caracterul discriminatoriu al refuzului de a vinde sau inchiria, care se elimina). Prin prezenta scrisoare deschisa va semnalez ca un contract de inchiriere a unei locuinte este un contract intuitu personae, adica incheiat in considerarea calitatilor personale ale co-contractantului (chiriasului). Este deci dreptul suveran al proprietarului de a decide cui inchiriaza, adica de a selecta chiriasul pe orice fel de criterii, refuzul de a inchiria (si chiar de a vinde) o locuinta catre o anumita persoana neputand face obiectul vreunei cenzuri. Repet, definitia caracterului „intuitu personae” este aceea in care persoana co-contractantului este determinanta la incheierea contractului, determinarea facandu-se exclusiv de catre proprietar, in cazul in speta, dupa criterii de el stiute, fie acestea obiective sau subiective. In plus, conform Codului Civil, in materie de inchiriere, proprietarul are dreptul de a interzice chiriasului subinchirierea sau cesiunea contractului catre o alta persoana, tocmai pentru a preveni situatii in care sublocatarul sau cesionarul este o persoana neagreeata. In concluzie, daca in materie de servicii de orice natura destinate clientilor de orice fel, este de inteles sanctionarea refuzului de a presta un astfel de serviciu catre orice persoana, (in special) in materie de inchiriere a unei locuinte lucrurile stau cu totul altfel.

Domnule Prim-Ministru, directiva europeana a carei transpunere corecta se solicita a se realiza prevede urmatoarele, inclusiv in materie locativa:

„Article 3 Scope
1. Within the limits of the powers conferred upon the Community, this Directive shall apply to all persons, as regards both the public and private sectors, including public bodies, in relation to: (…) (h) access to and supply of goods and services which are available to the public, including housing.”

Dupa cum vedeti, textul directivei se refera la „accesul la furnizarea de bunuri si servicii ce sunt disponibile publicului, inclusiv in materie locativa”. In sensul directivei, „furnizare de bunuri si servicii ce sunt disponibile publicului” este evident ca inseamna:
1. O oferta constanta facuta catre publicul larg (de exemplu, prin expunere, prin reclame, promotii sau alte mijloace comerciale);
2. A priori nu pot fi stabilite criterii de determinare, nu doar cele legate de rasa, sex, varsta etc., cu exceptia bunurilor cu regim special (alcool, tigarete, medicamente etc.).

Aplicand interpretarea de mai sus in materie locativa, rezulta ca directiva se refera la vanzarea sau inchirierea de bunuri imobile, ca activitate profesionala (de stat sau privata). De exemplu, vanzarea de locuinte prin ANL, vanzarea unor cladiri ale RAAPPS, executari silite imobiliare sau vanzarea de locuinte intr-un complex rezidential privat de catre dezvoltator, respectiv inchirierea unor spatii de locuinta cu titlu profesional (cam greu de intalnit in practica, birourile intr-un centru de afaceri nefiind locuinte iar hotelaria nefiind o inchiriere ci o prestare de servicii, deci ambele adresate publicului larg). In materie de terenuri, textul directivei s-ar aplica pentru situatia in care s-ar vinde loturi de teren pentru constructia de locuinte. Asadar, textul comunitar nu se refera la actele juridice avand ca obiect vanzari sau inchirieri individuale, unde dreptul proprietarului de a-si alege cumparatorul si, mai ales chiriasul, nu poate fi cenzurat in nici un fel. De altfel cred ca ar fi dezastruos si hilar in acelasi timp sa sanctionezi contraventional o pensionara care inchiriaza o camera la „o studenta”.

In ceea ce priveste cuantumul amenzilor, acesta creste de la 200-2.000 de lei pentru discriminarea unei persoane fizice, respectiv 400-4.000 de lei pentru discriminarea unui grup sau comunitate, la 1.000-30.000 de lei, respectiv 2.000-100.000 de lei. Si aici revin cu exemplul de mai sus: o amendati pe pensionara cu amenda maxima de 30.000 de lei pentru tripla discriminare, pe criterii de varsta, categorie sociala si sex? Dupa care, neavand bani pentru amenda, o executati silit, o scoateti in strada si ii vindeti casa la licitatie, deci nediscriminatoriu? Directiva vorbeste despre caracterul efectiv, proportional si disuasiv al sanctiunilor. Aceasta sintagma este una generala, regasita in orice directiva. Asadar o sanctiune, inainte de a fi disuasiva, trebuie sa fie proportionala.

In concluzie, domnule Prim-Ministru, va solicit sa reanalizati textul proiectului de ordonanta de urgenta supus aprobarii si sa acomodati acest text – ce reprezinta o transpunere – atat cu prevederile Codului Civil, cat si cu cele corect interpretate ale Directivei 2000/43/CE.

In curand refuzul unei cereri in casatorie a fi considerara discriminare?

Domnule Presedinte al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii,

In prezent, institutia pe care o conduceti a initiat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor faptelor de discriminare. Printre alte modificari, conform art. 10 litera c), „refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinţă” constituie contraventie (daca fapta nu constituie infractiune), cand se face in mod discriminatoriu fata de o persoana de o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, varsta, sex sau orientare sexuala.

Va aduc la cunostinta, pe aceasta cale, ca un contract de inchiriere este un contract intuitu personae, adica incheiat in considerarea calitatilor personale ale co-contractantului (chiriasului). Asadar este dreptul suveran al proprietarului de a decide cui inchiriaza, de a selecta chiriasul pe orice fel de criterii, refuzul de a inchiria catre o persoana neputand face obiectul vreunui scrutin. De asemenea, conform Codului Civil, proprietarul are dreptul de a interzice chiriasului subinchirierea sau cesiunea contractului catre o alta persoana, tocmai pentru a preveni situatii in care sublocatarul sau cesionarul este o persoana neagreeata. In concluzie, daca in materie de servicii de orice natura destinate clientilor de orice fel, este de inteles sanctionarea refuzului de a presta un astfel de serviciu catre orice persoana sau, daca in materie de vanzare, putem spune ca banii n-au miros, in materie de inchiriere lucrurile stau cu totul altfel.

In conditiile in care proiectul de act normativ se afla in dezbatere publica, va adresez intrebarea legitima daca aveti de gand sa propuneri si modificarea Codului Civil? Sau, mergand mai departe pe firul logicii proiectului, daca intentionati sa introduceti pe viitor, ca si contraventie (ori infractiune), inclusiv refuzul de asociere intr-o societate comerciala sau, de ce nu, refuzul unei cereri in casatorie, aceastea fiind tot contracte intuitu personae?

De asemenea, va intreb public, daca vreti sa depasiti orice record national cu privire la limitele amenzilor aplicate, in conditiile in care, conform proiectului, „contraventiile (…) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate”?

In final va atrag atentia ca proiectul de ordonanta reprezinta transpunerea unei directive europene si nu a unui regulament si, prin transpunere, directiva trebuie adaptata la specificul legislatiei nationale.

Ce stiti despre autism?

Cu ocazia zilei de 2 aprilie – Ziua Internationala a Constientizarii Autismului – Asociatia pentru Interventie Terapeutica in Autism (AITA) demareaza o campanie de informare si constientizare a autismului, denumita generic “Ce stiti despre autism?”.

Campania isi propune sa informeze cu privire la 3 aspecte:
1. Autismul exista.
2. Autismul se poate recupera.
3. Copiii cu autism au drepturi, aceleasi ca toti copiii.
Peste 100 artisti, psihologi, sportivi, ziaristi, si alti prieteni ai asociatiei au raspuns invitatiei de a se alatura campaniei. Stefan Banica, Voltaj, Oana Cuzino, Laura Cosoi, Ioana Picos, Ana Maria Branza, Laura Gabriela Carlescu, Gianina Corondan, Ioana Ginghina, Andrei Nourescu, Irina Mohora, Denisa Nechifor, Cristina Soloc, Monica Iagar, Otilia Badescu, Valeria Racila van Groningen, Marius Dascau, Gabriela Firea si Marius Matache, sunt doar cateva dintre persoanele publice care au ales sa fie alaturi de copiii cu autism in ziua de 2 aprilie si sa duca prietenilor lor mesajul copiilor.
AITA este un ONG infiintat in anul 2008, care ofera servicii psihologice complete copiilor cu tulburare de spectru autist. La centrul AITA sunt inscrisi 20 de copii cu varste cuprinse intre 2 si 6 ani. Interventia timpurie este cea mai eficienta in recuperarea autismului. Dincolo de serviciile oferite in cadrul centrului, echipa AITA este procupata de informarea comunitatii despre autism si de integrarea copiilor cu autism in societate.
Mesajele campaniei se refera la informatii despre autism formulate ca „Stiati ca…?” si pot fi vizualizate pe site-ul: http://www.autism-aita.ro/2-aprilie-ziua-internationala-autism. Aceasta campanie se desfasoara si pe Facebook, fiecare dintre persoanele care s-au alaturat campaniei isi pot pune la coperta o imagine realizata de Asociatia AITA care contine o poza a persoanei si un mesaj despre autism.
Stiati ca…
• Copiii cu autism au emotii. Ei traiesc la fel ca noi toti iubirea, supararea, dorul, satisfactia, tristetea. Doar modul de exprimare este diferit!
• Autismul este mai comun la baieti decat la fete (1 fata la 4 baieti)?
• Autismul poate sa apara in orice familie indiferent de rasa, etnie, zona geografica, nivel de educatie?
• Un copil poate fi: vesel, afectuos, inteligent, haios, harnic, chiar daca are autism?
• In Romania sunt aproximativ 30.000 de persoane cu autism?
• Nu exista nici un tratament medicamentos care sa vindece autismul, dar cu terapie timpurie intensiva, pana la 47% dintre copiii cu autism pot trai o viata independenta?
• Diagnosticul de autism este pus de regula inainte de implinirea varstei de 3 ani? Uneori exista o dezvoltare normala pana la 2 ani, apoi se instaleaza regresul. Alteori semnele sunt evidente din primul an de viata.
AITA doreste ca acesta campanie sa fie inca un pas in: depistarea timpurie a autismului, interventie
precoce si integrare cu succes in societate a persoanelor cu autism.


aprilie 2013
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 115.635 hits